نصب گل میخ

نصب گل میخ

نصب گل میخ

کار نصب گل میخ های خیابان های سطح شهر انجام می شود.واحد شهرسازی شهرداری بهاباد در پی انجام این عملیات بیان داشت که نصب گل میخ ها قبل از سرعت گیرهای موجود در سطح شهر،و روی آن، جهت دید بهتر و تأثیر بسزا در قابل رؤیت بودن سرعت گیرهای سطح شهر می باشد که محدوده وسط خیابان را نیز مشخص می کند.همچنین آقای ابوالقاسمی معاون شهرداربا بیان اینکه نصب این گل میخ ها علاوه برهشدار به رانندگان، موجب رؤیت سرعت گیرهای سطح شهرو ایجاد امنیت در خیابان های سطح شهر بواسطه سرعت گیرها می باشد، هزینه این طرح را 20000000 ریال اعلام کرد.