نصب المان میدان شهدا

نصب المان میدان شهدا

نصب المان میدان شهدا

میدان شهدا که مدتیست مراحل تملک ، ساخت و تعریض آن به اتمام رسیده ، عملیات نصب المان آن نیز به پایان رسید .

اطراف المان طراحی آبنما و همچنین فضای سبز پیش بینی شده که در حال اجرا می باشد .