موزاییک فرش پارک امین اباد

موزاییک فرش پارک امین اباد

موزاییک فرش پارک امین اباد

حوزه عمرانی و خدمات شهری شهرداری بهاباد جهت زیبا سازی و امنیت پارک امین آباد، عملیات موزاییک فرش این پارک به پایان رساند. هفته گذشته با توجه به نامساعد بودن کف و ناامن بودن سطح این پارک، امور عمرانی و خدمات شهری این شهرداری اقدام به کف سازی و موزاییک فرش این پارک نمود.آقای ابراهیمی شهردار بهاباد هزینه این طرح را مبلغ 40000000ریال اعلام کرد.