معرفی اعضا

معرفی اعضا

اعضای شورای اسلامی شهر بهاباد

معرفی اعضا

    اعضای شورای اسلامی شهر بهاباد:

سیدمحمود میرابوالقاسمی-اکبر فلاح- صادق رزاقی- مهدی حاتمی زاده-حسن رزاقی