زیر سازی باند دوم بلوار شهید رفیعیان

زیر سازی باند دوم بلوار شهید رفیعیان

زیر سازی باند دوم بلوار شهید رفیعیان

از چند روز پیش شروع شده و درحال حاضر از میدان امام حسین تا میدان امام علی زیر سازی وآسفالت آن  انجام گرفته و بقیه بلوار از میدان امام علی تا جاده بهاباد ـ آسفیچ( انتهای کمر بندی ) در حال زیرسازی میباشد.لازم به ذکر است آسفالت این باند از کمر بندی" با مشارکت شهرداری و اداره راه و شهرسازی درحال انجام میباشد.

باند دوم کمر بندی شهید رفیعیان بطول 5 کیلومتر وهزینه زیرسازی وآسفالت آن بالغ بر 10 میلیارد ریال می باشد که بزودی عملیات زیر سازی و آسفالت آن به پایان می رسد .