زیرسازی و تعمیر معابر سطح شهر آغاز شد.

تعمیر و روکشی اسفالت معابر سطح شهر آغاز شد؟