در اولين جلسه مسئولين بازرسي انتخابات تصويب شد؛

در اولين جلسه مسئولين بازرسي انتخابات تصويب شد؛

ساختارسازمانی شبکه بازرسی انتخابات برای 66هزار شعبه اخذ رأی در سطح کشور نهایی و موردتصویب قرارگرفت.

در اولين جلسه مسئولين بازرسي انتخابات تصويب شد؛


ساختار سازماني شبكه بازرسي انتخابات در سطح كشور اولين جلسه مسئولين بازرسي انتخابات با حضور حاجي زاده مسئول پيگيري و هماهنگي امور بازرسي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مسئولين بازرسي در محل وزارت كشور برگزار و ساختار سازماني شبكه بازرسي در سطح كشور نهايي و مورد تصويب قرار گرفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ اولين جلسه اعضاي بازرسي انتخابات با حضور حاجي زاده، دورانديش، ناوندي، اميني، عظيم لو، تابش فر، يوسفي در محل وزارت كشور برگزار و ساختار سازماني شبكه بازرسي در سطح كشور نهايي و مورد تصويب قرار گرفت.
حاجي زاده ضمن تشريح ساختار سازماني شبكه بازرسي انتخابات اعلام كرد: بازرسي انتخابات در سه سطح بازرسي انتخابات استان، بازرسي انتخابات شهرستان و بازرسي انتخابات بخش فعاليت خواهد داشت.
مسئول پيگيري و هماهنگي امور بازرسي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اين جلسه از حضور بازرسين، سر بازرسين و همچنين بازرسين نا محسوس براي پوشش 66 هزار شعبه اخذ راي خبر داد.