خیابان 22 بهمن به مرحله آسفالت رسید

خیابان 22 بهمن به مرحله آسفالت رسید

خیابان 22 بهمن به مرحله آسفالت رسید

تملک و تعریض و عملیات زیر سازی خیابان 22 بهمن به اتمام رسیده و آماده آسفالت می باشد .

هزینه پیش بینی شده جهت تکمیل و بهره برداری این خیابان که باعث کاهش بارترافیکی خیابان امام می گردد بالغ بر 8 میلیارد ريال می باشد .