تصویب تعرفه عوارض شهرداری بهاباد در سال 1400

تعرفه عوارض شهرداری بهاباد در سال 1400

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد ، تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بهاباد در سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر مورخه 11/11/1399 جهت اجرا در سال 1400 به تصویب این شورا رسید.

طبق ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال1346 هر شهرداری دارای تعرفه عوارض خواهد بود که در آن به انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که بوسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود،هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود. گفتنی است شهرداری ها از نهادهایی هستند كه بودجه آنها مستقیماً از طریق دریافت عوارض در قالب های مختلفی همچون عوارض منزل مسكونی و خودرو و بهای خدماتی که به شهروندان ارائه می دهد حاصل می شود و سهمی از اعتبارات دولتی نمی برند.

https://bahabad.ir/documents/16836/109557/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%201400.pdf