تجهیز شهرداری بهاباد به سیستم اتوماسیون اداری

تجهیز شهرداری بهاباد به سیستم اتوماسیون اداری

تجهیز شهرداری بهاباد به سیستم اتوماسیون اداری

با هدف جلب رضایت خاطر شهروندان و در راستای شهر الکترونیک خدمتی نوین ارائه نمود

مکانیزه شدن فرآیندها در حوزه مکاتبات علاوه بر حذف کاغذ ، افزایش سرعت پاسخگویی به مکاتبات اداری، رضایت شهروندان ، کاهش خطای انسانی و افزایش دقت در جمع آوری و ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی شهرداری از مزایای استفاده از اتوماسیون اداری میباشد .