اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه

در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه، مصوبه کارگروه توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت  " طرح شناسایی ناوگان حمل و نقل بار درون شهری و حومه " متقاضیان می توانند برای ثبت نام در طرح فوق با مراجعه به شهرداری اقدام لازم را بعمل آورند.

مدارک مورد نیاز:

1 تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح

2 تصویر کارت وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح

3 تصویر شناسنامه مالک وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح

4 تصویر کارت ملی مالک وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح

5 تصویر کارت پایان خدمت / معافیت مالک وسیله نقلیه باری ممهور به مهر مجری طرح (ویژه اقایان)

6 سه قطعه عکس 4*3 مالک وسیله باری

7 پرینت ثبت نام نهایی متقاضی در سایت

8 پرداخت مبلغ 000/100 ریال بابت هزینه ثبت نام به شماره حساب0104894161009 بانک ملی به نام اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                                   روابط عمومی شهرداری بهاباد