آگهی برگزاری مناقصه

آگهی برگزاری مناقصه

شهرداری بهاباد درنظردارد نسبت به عملیات جدول گذاری،زیرسازی وآسفالت معابر شهر را از طریق مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان میتوانند حداکثرتا تاریخ 16/1/1394 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری بهاباد مراجعه نمایند.