فضای سبز شهری شهرداری بهاباد در قالب تصویر

به گزارش روابط عمومی شهرداری بهاباد ، فضای سبز علاوه بر زیبایی بخشیدن به منظر شهری در تقویت روحیه و شادابی شهروندان نیز تاثیر گذار است.انجام بموقع عملیاتی نظیر هرس درختان  ، آبیاری، چمن زنی، گلکاری ، درختکاری،سمپاشی  وکود پاشی از جمله اقداماتی هستند  که روزانه توسط نیروهای فضای سبز در گوشه و کنار شهر در حال انجام می باشد و این فعالیت های روزانه در حفظ و نگهداری فضاهای سبز اهمیت دارد.