رتبه برتر شورای اسلامی شهر وشهرداری بهاباد در بین شهرداری های استان یزد

رتبه برتر شورای اسلامی شهر و شهرداری بهاباد در بین شهرداری های استان یزد

شورای اسلامی شهر وهمچنین شهرداری بهاباد در بین شوراها وشهرداریهای استان به عنوان شورای اسلامی وشهرداری برتر انتخاب ومورد تقدیر قرار گرفتند.

شورای اسلامی شهروشهرداری بهاباد بابت انجام تکالیف قانونی ورعایت آیین نامه های مالی وانجام حسابرسی در حداقل زمان ممکن، در بین شوراها وشهرداریهای استان یزد به عنوان شورای اسلامی وشهرداری برتر انتخاب ومورد تقدیر قرار گرفتند.

 نامه مدیرکل دفترامور شهری وشوراها: