گزارش تصویری:بازدید کارشناسان استانداری از واحدهای شهرداری به جهت ارزیابی عملکرد

گزارش تصویری:بازدید کارشناسان استانداری از واحدهای شهرداری به جهت ارزیابی عملکرد

در تاریخ 1394/2/16 کارشناسان استانداری جهت ارزیابی عملکرد از واحدهای مختلف شهرداری بازدید کردند.