عوارض نوسازی

لینک تعرفه عوارض شهرداری بهاباد در سال 1400

 

https://bahabad.ir/documents/16836/109557/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%201400.pdf