عملیات اجرایی نصب سنگ نمای المان یادبود شهدای گمنام

عملیات اجرایی نصب سنگ نمای المان یادبود شهدای گمنام

گزارش تصویری عملیات اجرایی نصب سنگ نمای المان یادبود شهدای گمنام