عملیات آزادسازی واجرای خیابان دسترسی میدان جانباز به خیابان ملاعبدالله آغاز شد

عملیات آزادسازی واجرای خیابان دسترسی میدان جانباز به خیابان ملاعبدالله آغاز شد

عملیات آزادسازی واجرای خیابان دسترسی میدان جانباز به خیابان ملاعبدالله  آغاز شد

آزادسازي و اجراي خيابان حدفاصل ميدان جانباز تا خیابان ملاعبدالله در دستور كار شهرداري بهاباد قرار دارد.

 آزادسازي خيابان دسترسی میدان جانباز به خیابان ملاعبدالله  به طول 300 متر انجام شده وعملیات خاکبرداری وزیرسازی در حال انجام می باشد.
احداث خيابان دسترسی میدان جانباز به خیابان ملاعبداللهدسترسی اهالی شهرک ولیعصر(عج)را به خیابان ملاعبدالله وکمربندی آسان تر ودر رونق و آباداني اين محدوده تاثير بسزايي دارد.