رتبه برتر شهرداری در ارزیابی عملکرد بین ادارات ونهادهای دولتی شهرستان بهاباد

رتبه برتر شهرداری در ارزیابی عملکرد بین ادارات ونهادهای دولتی شهرستان بهاباد

 شهرداری رتبه برتر ارزیابی عملکرد بین ادارات ونهادهای دولتی شهرستان بهاباد را کسب کرد.