حضور نابغه های جهان اسلام در شهرداری بهاباد

حضور نابغه های جهان اسلام در شهرداری بهاباد

حضور نابغه های جهان اسلام در شهرداری بهاباد

حضور محمد تقی خان و محمد نقی خان پاکستانی، حافظ و نابغه جهان اسلام در شهرداری بهاباد