جلسه مشترک امام جمعه،فرماندار واعضای شورای اسلامی شهر

جلسه مشترک امام جمعه،فرماندار واعضای شورای اسلامی شهر

جلسه مشترک امام جمعه،فرماندار واعضای شورای اسلامی شهر

جلسه مشترک امام جمعه،فرماندار واعضای شورای اسلامی شهر ساعت 9شب سه شنبه 27/04/91درمحل شورای اسلامی شهر بهاباد برگزار گردید.

دراین جلسه موضوع کشاورزی منطقه و مشکلات آن با حضور مهندس رحمتیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد بررسی وباتوجه به کمبود اعتبارات شهرستان در بخش کشاورزی بحث وتبادل نظر ومقرر گردید مراتب از طریق مسئولین مربوطه در استان پیگیری گردد. دراین جلسه تعدادی از اهالی در اعتراض به کاهش قطر لوله های اتنقال آب به بهاباد در جلسه مذکور شرکت نمودند که مقرر شد مراتب با حضور مسئولین استانداری،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،مدیر عامل سازمان آبفای استان و مسئولین محلی شهرستان بررسی وتصمیم لازم اتخاذ گردد.