آماده سازی و کاشت گلهای بهاره و تابستانه در گلخانه شهرداری بهاباد"

آماده سازی و کاشت گلهای بهاره و تابستانه در گلخانه شهرداری بهاباد

آماده سازی و کاشت گلهای بهاره و تابستانه در گلخانه شهرداری بهاباد

تجهیز و راه اندازی بیش از 1000 متر مربع گلخانۀ پارک طوبی که بخشی از نیاز فضای سبز شهر را  از گلهای فصلی تأمین می کند انجام گرفته و تعدادی از گلهای بهاره مانند : بنفشه ، شب بو، کوکب و... کشت و همچنین انواع قلمه رز ـ ترون ـ گل کاغذی و ... در این گلخانه و شاسی های اطراف کشت گردید .