هرس درختان میدان شهدای گمنام وخیابانهای اطراف

گزارش تصویری:هرس درختان میدان شهدای گمنام وخیابانهای اطراف