پرداخت به موقع عوارض شهرداری = پویایی شهر

پرداخت به موقع عوارض شهرداری = پویایی شهر

پرداخت به موقع عوارض شهرداری = پویایی شهر

پرداخت به موقع عوارض شهرداری

 =

پویایی شهر

************

تعرفه عوارض و خدمات شهرداری بهاباد در سال 1393

آگهی مزایده فروش پمپ بنزین شهرداری بهاباد

(نوبت دوم )