موقعيت اقتصادي

غني بودن نسبي سفره هاي زير زميني باعث رونق کشاورزي و در کنار آن دامپروري و دامداري شده و مردم بهاباد عموماً به کشاورزي اشتغال دارند و از دسترنج خود ارتزاق مي نمايند.

گرچه نشانه هايي حاکي از افت شديد ذخاير آب زير زميني به دليل عدم جايگزيني و بهره برداري بي رويه وجود دارد اما طرح هاي آبخيزداري و در کنار آن استفاده بهينه ار منابع آب موجود مي تواند باعث حفظ اين نعمت خدادادي به عنوان شريان حياتي منطقه گردد.

مهمترين محصولات کشاورزي بهاباد انگور، پسته، زيره، گندم، جو، زعفران، پنبه و انواع صيفي جات و محصولات سر درختي مي باشد که پنبه و زعفران آن در کنار انگور و پسته از مرغوبيت خاصي برخوردار است.

از معروفترين صنايع دستي آن قالي بافي و گيوه چيني را مي توان نام برد که در حال حاضر گيوه چيني رونقي ندارد اما صنعت قالي بافي همچنان رو به تزايد و توسعه است.

بهاباد از حيث معادن و ذخاير زيرزميني و منابع خداداي، منطقه اي غني و مستعد است.

معادن آهن، سرب، روي، مس، فسفات، زغال سنگ، آزبست (پنبه کوهی)، پنبه نسوز و سنگهاي تزئيني از مهمترين معادن منطقه مي باشد که اکثراً مورد بهره برداري قرار نگرفته است.

از منابع ديگر اين منطقه خاک سرخ است که با مخلوط شدن با خاک سرخ مرغوب مي تواند در صنايع رنگ سازي مورد استفاده قرار گيرد.

همچنين توليد آجر به دليل مرغوبيت خاک و آب، از ديگر منابع در آمد منطقه است و آجر توليدي در بيش از ۵۰ کره آجر پزي علاوه بر تأمين نياز داخلي به بعضي از شهرهاي استان کرمان نيز صادرمي شود.

بطور خلاصه مي توان گفت معادن منطقه پتانسيل بسيار قوي براي توسعه منطقه خواهد بود که در صورت سرمايه گذاري لازم، اين امر محقق خواهد شد و وجود همين استعدادهاي بالقوه آينده اي درخشان را تصور مي کند، بالاتر از تمام اينها وجود مردم پر تلاش، قانع، متعبد و با فرهنگ، بزرگترين سرمايه اي است که پتانسيل توسعه و ترقي آن را تشکيل داده و آينده اي درخشان را در افق توسعه آتي آن نويد مي دهد آينده اي که دستان پرتلاش حاشيه نشينان کوير بايد آن را رقم بزند.