سمپاشی درختان سطح شهر

سمپاشی درختان سطح شهر(عکس)

درختان سطح شهر سمپاشی شد