بازدید مشترک فرماندار و شهردار از طرح های عمرانی انجام شده و درحال اجراء در سطح شهر

بازدید مشترک فرماندار و شهردار از طرح های عمرانی انجام شده و درحال اجراء در سطح شهر

بازدید مشترک فرماندار و شهردار از طرح های عمرانی انجام شده و درحال اجراء در سطح شهر

در این بازدید که روز دوشنبه انجام گرفت آقای اقبال فرماندار محترم شهرستان از نزدیک در روند جریان طرحهای درحال اجراء و انجام شده شهرداری قرار گرفتند و آقای مهندس خانی زاده شهردار توضیحات لازم در خصوص هر یک از پروزه ها را ارائه نمودند. تاریخ بازید 1394/9/8