آغاز آسفالت فاز دوم باند دوم بلوار شهید رفیعیان

آغاز آسفالت فاز دوم باند دوم بلوار شهید رفیعیان