شورای اسلامی شهر بهاباد

اعضای شورا

علی اصغر جلیلی
رئیس شورا
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
حسین فلاح
نائب رئیس شورا
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
مهدی حاتمی زاده
عضو شورا
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
عباس اقبال
عضو شورا
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
حسین حداد
عضو شورا
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.