نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست شورا

سید محمد میر ابوالقاسمی

ریاست محترم شورای اسلامی /
مسئولیت ها و وظایف