نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خیابان 22 بهمن به مرحله آسفالت رسید

خیابان 22 بهمن به مرحله آسفالت رسید


خیابان 22 بهمن به مرحله آسفالت رسید

خیابان 22 بهمن به مرحله آسفالت رسید

تملک و تعریض و عملیات زیر سازی خیابان 22 بهمن به اتمام رسیده و آماده آسفالت می باشد .

هزینه پیش بینی شده جهت تکمیل و بهره برداری این خیابان که باعث کاهش بارترافیکی خیابان امام می گردد بالغ بر 8 میلیارد ريال می باشد .