نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی برگزاری مناقصه

آگهی برگزاری مناقصه


آگهی برگزاری مناقصه

شهرداری بهاباد درنظردارد نسبت به عملیات جدول گذاری،زیرسازی وآسفالت معابر شهر را از طریق مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان میتوانند حداکثرتا تاریخ 16/1/1394 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری بهاباد مراجعه نمایند.