نمایشگر یک مطلب

 فرایند اخذ پروانه ساختمان 

فرایند اخذ پروانه ساختمان در شهرداری بهاباد بر اساس گردش کار زیر می باشد.

حداقل زمان  در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم ارتکاب تخلف در ساختمان 5 روز و حداکثر 7 روز می باشد.

 

ا- ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه و همچنین قولنامه یا سند زمین و پوشه

2 –  اخذ نامه استعلام زمین از شهرداری و تحویل آن به اداره راه و شهرسازی

3- ارائه جوابیه اداره راه و شهرسازی به شهرداری

4 – بازدید کارشناس عمرانی شهرداری از موقعیت زمین

5 – ارائه نقشه کامل ساختمان به شهرداری پس از تاییدیه شهرداری

6 – اخذ فرمهای تعهد نظارت و تعهد کارفرما و مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی (جنب بانک ملی)

7 – پرداخت عوارض شهرداری و حق بیمه کارگران ساختمانی

8 – صدور پروانه ساختمانی