عنوان جدید

شهر

شهر...

شهر در گذر زمان همواره از پارامترهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تأثیر پذیرفته و در نسبت با آنها کلیت خویش را شکل بخشیده و انسجام بخشیده است.به اعتقاد صاحب نظران مظهر و تجلی گاه ابعاد گوناگون وجودی شهر، سیما و پیکره کالبدی و کیفیات حاصل از آن - از جمله فضای شهری- می باشد. یکی از مهمترین اجزا و عناصر کالبدی شهری که به ویژه در نسبت با شهروند و تقویت حس مکان در فضای شهری مؤثر واقع می گردد "نمای شهری" است. به بیان دیگر  شهر زمینه بصری مشترکی است که همه شهروندان هر روز به ناگزیر در معرض آن قرار می گیرند و بایستی از آن استفاده کنند. اگر این زمینه مشترک نمایی زشت و ناموزون داشته باشد، تأثیرات مخرب روحی و روانی بر استفاده کننده می گذارد. بدین لحاظ نمای هر بنا در عرصه شهر جزئی از مجموعه ای می گردد که در کلیت خود خیابان، میدان و یا فضای شهری اطلاق می گردد.مي توان رفاه اجتماعي را محور اصلي هر برنامه ي توسعه ي اقتصادي واجتماعي دانست.براين اساس رفاه اجتماعي مهمترين بخش مفهوم توسعه ي پايداررا تشكيل مي دهد.اين گفتار اشاره مي كند به اين كه شهر پايدار را مي توان بستري براي رسيدن به اهداف پايداري دانست كه رفاه اجتماعي شهري ،اعاده ي حقوق شهروندي ،عدالت اجتماعي شهروندي وتوسعه ي انساني شهري همراه با رضايت اجتماعي شهر وندي را به همراه مي آورد.