آدرس :بهاباد- انتهای خیابان شهید بهشتی 

شماره تماس:2-32472040-035