رئیس شورا رئیس شورا

علی اکبر فلاح

رئیس شورای شهر /
مسئولیت ها و وظایف

اعضا شورای شهر اعضا شورای شهر

معرفی اعضا

    شورای اسلامی شهر بهاباد:

سیدمحمود میرابوالقاسمی-اکبر فلاح- حسن رزاقی- حسین زینلی - سید محسن حسینی.