رئیس شورا رئیس شورا

سید محمود میر ابوالقاسمی

ریاست شورای اسلامی شهرستان بهاباد / دکترا
مسئولیت ها و وظایف

اعضا شورای شهر اعضا شورای شهر

معرفی اعضا

    شورای اسلامی شهر بهاباد:

سیدمحمود میرابوالقاسمی-اکبر فلاح- حسن رزاقی- حسین زینلی - سید محسن حسینی.