رئیس شورا

سید محمود میر ابوالقاسمی

ریاست شورای اسلامی شهرستان بهاباد / دکترا
مسئولیت ها و وظایف

اعضا شورای شهر

معرفی اعضا

    اعضای شورای اسلامی شهر بهاباد:

سیدمحمود میرابوالقاسمی-اکبر فلاح- صادق رزاقی- مهدی حاتمی زاده-حسن رزاقی